PPIS w Grajewie ogłasza nabór na stanowisko pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie ogłasza nabór na stanowisko pracy:**

Stanowisko: Archiwista
Wymiar: 1/2 etatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Stanowisko: Archiwista
Wymiar: 1/2 etatu

Wymagania niezbędne:

 1. dobry stan zdrowia;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. wykształcenie wyższe o kierunku/specjalności archiwista lub średnie wraz z ukończonym kursem dla archiwisty potwierdzonym stosownym dokumentem,
 4. znajomość pakietu Office.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 2. znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu pracy.

Główne obowiązki:

 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i odpowiedniego przygotowania jej do przekazania do archiwum zakładowego;
 2. nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych;
 3. przejmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej spraw zakończonych z komórek organizacyjnych;
 4. przejmowanie i zarządzanie dokumentacją w postaci elektronicznej w systemie EZD w module Archiwum;
 5. przechowywanie akt w stanie uporządkowanym w sposób zabezpieczający przyjętą dokumentację przed zniszczeniem;
 6. opracowanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 7. udostępnianie akt osobom upoważnionym, wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej, prowadzenie kwerend w aktach znajdujących się w archiwum;
 8. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 9. przeprowadzenie skontrum dokumentacji;
 10. przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych kategorii „ A „ do archiwum państwowego, współpraca z właściwym archiwum państwowym;
 11. inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę;
 12. sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego i stan dokumentacji w archiwum zakładowym.

Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV) i list motywacyjny- podpisane własnoręcznie;
b) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe ze specjalnością archiwista
lub średnie oraz ukończony kurs dla archiwisty,
c) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie;

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Archiwista” można składać:
  - osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie,
  - przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie, Plac Niepodległości 12, 19-200 Grajewo;
 2. wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grajewie, 19-200 Grajewo, Plac Niepodległości 12, na potrzeby rekrutacji”.

Uwaga: CV kandydatów bez ww. klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

Termin składania ofert: 20 czerwiec 2022 r.

Inne informacje:
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty”. Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, lek.med. Jerzy Jan Nikliński

Grajewo, dnia 03.06.2022r.

Komentarze

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.