Regulamin ogłoszeń

Regulamin katalogu ogłoszeń

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia" w www.Ogloszenia.elk24.pl , zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia".
 2. Usługodawcą jest firma BeeCee Julia Gawryluk mieszcząca się pod adresem ul. Sienkiewicza 49 lok. 309, 15-002 Białystok, prowadząca serwis www.Ogloszenia.elk24.pl - zwana w dalszej części regulaminu "Ogloszenia.elk24.pl".
 3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający www.Ogloszenia.elk24.pl ) świadczenie usługi Ogłoszenie poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w serwisie www.Ogloszenia.elk24.pl .
 5. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 6. www.Ogloszenia.elk24.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.Ogloszenia.elk24.pl.
 7. "Dostępność usługi" to widzialność Ogłoszeń na pierwszym routerze poza siecią Ogloszenia.elk24.pl. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez Ogloszenia.elk24.pl oraz infrastruktury sieciowej Ogloszenia.elk24.pl. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.
 8. "Karta pre-paid Ogłoszenia" to karta, posiadająca indywidualny numer PIN (kod dostępowy), umożliwiająca płacenie za płatne usługi www.Ogloszenia.elk24.pl.
 9. "Kod dostępowy" to unikalny ciąg znaków, który pozwala na korzystanie z płatnych usług www.Ogloszenia.elk24.pl do wysokości kapitału wskazanego na Karcie pre-paid. Kod taki (numer PIN) przykryty "zdrapką", jest umieszczony na karcie o wartości odpowiadającej jej nominałowi. Kod ważny jest bez ograniczeń czasowych.
 10. "Stan karty" to pozostały kapitał, które użytkownik ma na Karcie pre-paid do wykorzystania w ramach płatnych usług www.Ogloszenia.elk24.pl.

II. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. W przypadku uzyskania przez www.Ogloszenia.elk24.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, www.Ogloszenia.elk24.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Dane kontaktowe Klientów serwisu www.Ogloszenia.elk24.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
 3. Ogłoszenie publikowane jest w serwisie www.Ogloszenia.elk24.pl przez okres 30 dni.

IV. Treść Ogłoszeń

 1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
 • naruszają prawo,
 • naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
 • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
 • mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym.
 • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
 • zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla www.Ogloszenia.elk24.pl
 1. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, www.Ogloszenia.elk24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, www.Ogloszenia.elk24.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 3. Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 4. www.Ogloszenia.elk24.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. www.Ogloszenia.elk24.pl nie jest także w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

V. Ogłoszenia

 1. Do zamieszczenia Ogłoszenia nie jest niezbędna rejestracja.
 2. Klient ma prawi do zamieszczenia dowolnej ilości Ogłoszeń.
 3. Ogłoszenia bezpłatne mają ograniczenia polegające na:
 • limicie długości treści ogłoszenia do 400 znaków,
 • limicie ilości zdjęć do 1 zdjęcia,
 • brak możliwości dodania filmu,
 • braku możliwości wyróżnienia oraz podbicia wagi ogłoszenia.
 1. Ogłoszenia płatne mają ograniczenie polegające na:
 • limicie długości treści ogłoszenia do 4000 znaków,
 • limitu ilości zdjęć do 12 zdjęć,
 • możliwości dodania 1 filmu.
 1. Ogłoszenia dodane z niezarejestrowanego adresu wymagają potwierdzenia za pomocą linku aktywacyjnego otrzymanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy ogłoszeniu.
 2. Po dodaniu ogłoszenia użytkownik może edytować ogłoszenie w czasie 24 godzin od jego dodania. Po tym czasie edycja ogłoszenia jest blokowana.

VI. Użytkownicy

 1. W przypadku stwierdzenia, że dodawane przez Klienta Ogłoszenia notorycznie naruszają regulamin, Ogloszenia.elk24.pl zastrzega sobie prawo moderacji ogłoszeń Klienta przed ich emisją, do usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania Ogłoszeń poprzez adres e-mail należący do Klienta. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje Ogloszenia.elk24.pl.

VII. Cennik usług płatnych i sposoby płatności

 1. Ceny za usługi płatne są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamieszczenia ogłoszenia. Cennik publikowany jest na stronie www.Ogloszenia.elk24.pl.
 2. Ogloszenia.elk24.pl przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
 3. Możliwe formy płatności za usługi płatne: Premium SMS, Karta Pre-paid, płatności elektroniczne, karta płatnicza
 4. Płatności elektroniczne oraz kartami płatniczymi obsługuje firma Pay U S.A., z siedzibą w Poznaniu ul. Marcelińska 90, prowadząca serwis PayU (dawne Platnosci.pl).
 5. W przypadku płatności za pomocą Premium SMS Klient opłata zostanie doliczona do faktury przez operatora GSM. Klient nie może otrzymać od Ogloszenia.elk24.pl faktury za usługę.
 6. W przypadku płatności za pomocą Karty Pre-paid Klient otrzyma fakturę przy zakupie Karty.
 7. W przypadku płatności za pomocą PayU (dawne Platnosci.pl) Klient otrzyma fakturę od Ogloszenia.elk24.pl w terminie 7 dni od dokonania płatności.
 8. Dostępne są Karty pre-paid o nominałach 100 zł i 200 zł.
 9. Poprzez nabycie Karty pre-paid Klient z góry uiszcza opłatę za płatne usługi Ogloszenia.elk24.pl do wartości określonej nominałem karty. Opłata za usługi płatne jest pobierana z karty, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Po wyczerpaniu stanu karty możliwość korzystania z usług płatnych za pomocą danej karty pre-paid zostaje zablokowana.
 10. Klient jest automatycznie informowany o aktualnym Stanie karty w komunikacie po dodaniu Ogłoszenia.
 11. Fakt nabycia Karty pre-paid oraz odsłonięcia kodu dostępowego (numeru PIN) uważany jest za akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Ogloszenia.elk24.pl usługi Ogłoszenia.
 2. Ogloszenia.elk24.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
 • Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
 • Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenia niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
 • Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Ogloszenia.elk24.pl lub użytkowników sieci Internet.
 1. Klient zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu dostępowego (numeru PIN) Karty pre-paid oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 2. Udostępnienie przez Klienta kodu dostępowego (numeru PIN) Karty pre-paid nieupoważnionym osobom trzecim skutkuje poniesieniem przez Klienta pełnej odpowiedzialności za działania związane z płatnymi usługami dokonane przez osobę trzecią.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność Ogloszenia.elk24.pl

 1. Ogloszenia.elk24.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Ogloszenia.elk24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Ogloszenia.elk24.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Ogloszenia.elk24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
 • braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
 • klęsk żywiołowych,
 • nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
 • wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
 1. Ogloszenia.elk24.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług płatnych przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia kodu dostępowego (numeru PIN) Karty pre-paid.
 2. Ogloszenia.elk24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
 3. Ogloszenia.elk24.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Odpowiedzialność Ogloszenia.elk24.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Ogloszenia.elk24.pl na adres e-mail ogloszenia@elk24.pl z wybraną opcją Reklamacja.
  Powinna ona zawierać:
 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta,
 • dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (numer ogłoszenia lub link do ogłoszenia)
 • zarzuty Klienta,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 1. Ogloszenia.elk24.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Ogloszenia.elk24.pl przez podmioty, za które Ogloszenia.elk24.pl nie ponosi odpowiedzialności, Ogloszenia.elk24.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Do umowy pomiędzy Klientem a Ogloszenia.elk24.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Ogloszenia.elk24.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 3. Ogloszenia.elk24.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 2.11.2010 r.