Regulamin forum

Regulanim forum

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę INFOTECH, z siedzibą w Grajewie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 2/1, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego Elk24.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w Forum Elk24.pl w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.
 2. Dostęp do Forum Elk24.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym Elk24.pl mogą używać na stronach Forum Elk24.pl zarezerwowanych dla nich loginów. Firma INFOTECH może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach Forum Elk24.pl od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym Elk24.pl.
 3. Uczestnik Forum Elk24.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Firma INFOTECH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum Elk24.pl.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum Elk24.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum Elk24.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum Elk24.pl przekazów reklamowych.
 7. Firma INFOTECH zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa Forum Elk24.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum Elk24.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez firmę INFOTECH zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Forum Elk24.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 8. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu firma INFOTECH może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Elk24.pl przy zamieszczaniu wpisu. Firma INFOTECH nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum Elk24.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Firma INFOTECH dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum Elk24.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 10. Firma INFOTECH zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum Elk24.pl z treści serwisu Elk24.pl bez podawania przyczyn takiego działania.
 11. Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum akceptują niniejszy regulamin, a także wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w portalu Elk24.pl oraz innych mediach prowadzonych przez firmę INFOTECH.
 12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Firma INFOTECH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.