Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w ZWiK

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zakła

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo.

2. Określenie stanowiska: główny księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,

 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. wykształcenie - zgodne z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub posiadanie ww. studiów oraz wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):

 1. preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające najdłuższą praktykę w księgowości,

 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 3. wiedza i umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,

 4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 5. samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

 6. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość,

 7. sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa.

5. Zakres zadań wykonywanych w szczególności na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. prowadzenie analityki ksiąg rozrachunkowych,

 3. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rocznego bilansu i zamknięcie kont,

 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych,

 5. opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata,

 6. bieżące analizowanie wykonania planu,

 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz naliczanie amortyzacji,

 8. zatwierdzanie rachunków do wypłaty,

 9. opracowanie wniosków taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującym prawodawstwem na poszczególne lata,

 10. przygotowywanie materiałów dla Rady Miasta Grajewo,

 11. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 12. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 13. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

 14. realizacja planu finansowego,

 15. prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,

 16. nadzór nad prowadzeniem spraw płacowych pracowników zakładu,

 17. prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

 18. prowadzenie dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Miasta z tytułu podatku VAT,

 19. prowadzenie spraw związanych z PFRON - składanie deklaracji, ustalanie składek,

 20. sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości, transportowy, rolny) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,

 21. sporządzanie zestawień, analiz i prowadzenie korespondencji z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie w zakresie spraw finansowych,

 22. nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu opłat za usługi wodne,

 23. dokonywanie terminowego naliczenia odpisu na ZFŚS oraz sporządzanie rocznego zestawienia z wydatków Funduszu,

 24. przygotowanie projektów zarządzeń i decyzji w sprawach finansowych i dotyczących funkcjonowania zakładu,

 25. nadzór nad wystawianiem faktur VAT,

 26. sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 27. bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w zakładzie pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,

 28. opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania zakładu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,

 29. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:

Miejsce pracy

Praca w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i poza nim. Warunki pracy bezpieczne. Budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji piętrowy nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy.

7. Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane ze znajomością i stosowaniem przepisów prawa, praca na komputerze i obsługa specjalistycznych programów księgowych i urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami ZWiK, korespondencja tradycyjna i e-mailowa, przemieszczanie się wewnątrz budynku ZWiK.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZWiK, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

9. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony odpowiednio przez kandydata formularz zgłoszeniowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego przez przepisy okresu zatrudnienia w księgowości lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika, zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia,

c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego na stanowisku wykształcenia,

d) podpisane czytelnie przez kandydata i złożone na oddzielnych kartkach oświadczenia na piśmie:
• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dyrektora ZWiK na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

10. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka do zatrudnienia posiada doświadczenie zawodowe należy dołączyć dokumenty potwierdzające.

11. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka do zatrudnienia złoży w dokumentacji aplikacyjnej dokumenty, oświadczenia, zdjęcia dobrowolnie (z własnej inicjatywy), to wówczas powinien złożyć odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych/przedłożonych w tych dokumentach/materiałach (oświadczenie w Formularzu zgłoszeniowym).

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem", miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane przez podmiot wystawiający dokument, a w przypadku dokumentów wystawianych przez kandydata podpisane czytelnie przez niego.

12. Wymiar etatu: - 1 etat.

13. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie http://bip.um.graiewo.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia bądź w sekretariacie ZWiK w godz. pracy Zakładu tj. od poniedziałku do piątku od 700- 1500.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZWiK w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZWiK w Grajewie " w terminie do 21 luty 2022r. do godz. 900.

Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Zakładu.

Dyrektor ZWiK informuje kandydatów, że oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana przez Dyrektora ZWiK dokona oceny formalnej złożonych ofert poprzez porównanie dokumentów i danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zakładu.

14. Informacje dodatkowe:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 272 37 40,

 2. dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez kandydatów za okazaniem dowodu osobistego i po pokwitowaniu odbioru w sekretariacie Zakładu na zasadach przedstawionych w pkt 15 Ogłoszenia w pkt 6 Klauzuli informacyjnej.

15. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L119/l) informuje się kandydatów do pracy w ZWiK, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZWiK z siedzibą w Grajewie przy ul. Sienkiewicza 34,19-200 Grajewo tel.: 86 272 3740, e-mail: sekretariat@zwik.grajewo.com

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZWiK możliwy jest pod numerem tel. 86 272 37 40 lub adresem e-mail: finansowy2@zwik.grajewo.com

3. Dane osobowe Pani/Pana będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko głównego księgowego w ZWiK - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.l lit. a RODO) i obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a na podstawie Pani/Pana zgody - inne podmioty lub osoby.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przechowywane (przetwarzane) przez okres rekrutacji oraz przez 1 miesiąc po jej zakończeniu - zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydatów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej podanym oferty złożone przez kandydatów z zastrzeżeniem pkt 2 zostaną komisyjnie zniszczone,

 2. którzy na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych zostali wskazani jako kolejni kandydaci do zatrudnienia (5 kandydatów) będą przechowywane (przetwarzane) przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru - zatrudnienia osoby wyłonionej w wyniku naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów przez w.w. kandydatów, po upływie tego okresu ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych obowiązkowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest konieczne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie nierozpatrzenie oferty danego kandydata. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych, w czasie trwania procedury naboru czego konsekwencją będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury w procesie rekrutacji.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Grzegorz Purwin

Komentarze

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.